Placeholder image

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์เข้าเยี่ยม

คณะบริหารศาสตร์ ขอขอบคุณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ พร้อมคณะในสังกัดสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ในการเข้าเยี่ยมเยือนและหารือความร่วมมือในการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805