Placeholder image

เข้าร่วมงาน ช้อปของเด่นกินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 5

ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารศาสตร์ และเกษตรกรกลุ่มตลาดเขียว เข้าร่วมงาน ช้อปของเด่นกินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 5 ณ ตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเยี่ยมชมสินค้าของตลาด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 โดยเกษตรกรได้นำผลผลิตที่เป็นพืชผักปลอดสารพิษ มาร่วมจำหน่ายในงานดังกล่าวด้วย ซี่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานในการซื้อผลผลิตปลอดสารพิษเป็นอย่างดี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805