Placeholder image

ศึกษาดูงาน 21-24 พ.ค.56

คณะบริหารศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานและสานสัมพันธ์ สามัคคี มุ่งสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จของคณะบริหารศาสตร์ ในระหว่างวัที่ 21 - 24 พ.ค. 2565 ดังนี้ 23 พ.ค. เช้า คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ที่อยู่ : เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๒๑๗๐ มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์และการค้าชายแดน สาขาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ/การประกอบการ) ซึ่งสอดคล้องกับวิชาเอกที่คณะบริหารศาสตร์อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเป็นหลักสูตรใหม่ในอนาคต 23 พ.ค. บ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 131 หมู่ 10 ถนน บำราศนราดูร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22210 มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์ ซึ่งสอดคล้องกับวิชาเอกที่คณะบริหารศาสตร์อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเป็นหลักสูตรใหม่ในอนาคต

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805