Placeholder image

โรงเรียนนารีนุกูล ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.65 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและโครงการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ณ โรงเรียนนารีนุกูล ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้รับการต้อนรับจากคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เป็นอย่างดี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805