Placeholder image

ค่ายสร้าง StartUp ธุรกิจ ค่าย 2

ค่ายสร้าง StartUp ธุรกิจ ค่าย 2 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805