Placeholder image

พิธีมอบทุนการศึกษา(ทุนเรียนดี) ประจำปี 2565

พิธีมอบทุนการศึกษา(ทุนเรียนดี) และเชิดชูเกียรตินักศึกษา ประจำปี 2565 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 8 กันยายน 2565 ห้อง MS 201

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805