Placeholder image

ต้อนรับ รศ.(พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล

คณะบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับ รศ.(พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ในโอกาสรับปริญญา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 65 รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างยิ่ง โดยท่านเป็นบุคคลสำคัญในการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน พ.ศ. 2556 ซึ่งเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาของคณะบริหารศาสตร์ได้เข้าศึกษาเรียนรู้หลักสูตรต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนได้รับการสนับสนุนสื่อการสอน ตำรา คลังข้อสอบและแหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งท่านยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการร่างและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - 2564 และให้ความอนุเคราะห์วิทยากรพิเศษ อาทิ วิชาหลักการลงทุน และวิชาตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805