Placeholder image

การแข่งขันทักษะด้านการโรงแรมฯ

นักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ คณะบริหารศาสตร์ คว้า 3 รางวัล รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 (9th THM FAIR 2022) เวทีเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาทักษะความสามารถและเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา บูรณาการองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และการนำไปใช้ในการทำงานจริง กำหนดแข่งขัน 7 รายการ มีทีมนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ จัดโดย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่2 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ในส่วน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งทีมนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6 รายการ ผลการแข่งขันสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ 3 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ คือ นางสาวสุจิตรา สีดาพล ชั้นปีที่ 3 โดยมี อาจารย์จิรภา โสภณ และ ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง อาจารย์ผู้ควบคุมทีม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ ทีมนักศึกษา ประกอบด้วย นายสิทธิพงษ์ สุภาพ ชั้นปีที่ 1 นางสาวฐิติยา เกิดโอสถ ชั้นปีที่ 2 นางสาวธารทิพย์ คำปู่และนางสาวณดารัตน์ กุลสิงห์ ชั้นปีที่ 3 โดยมี อาจารย์วรารัตน์ บุญแฝง อาจารย์ผู้ควบคุมทีม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการตกแต่งเค้ก ทีมนักศึกษา ประกอบด้วย นายคณิน ชินนะ และนายกิตตินันท์ ซัฒนพล ชั้นปีที่ 2 โดยมี อาจารย์ภูริชญ์ นันทะเสน อาจารย์ผู้ควบคุมทีม

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805