Placeholder image

สร้างสรรค์สามัคคีบริหารศาสตร์

โครงการสร้างสรรค์สามัคคีบริหารศาสตร์และเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ส่้ทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ อาคารคณะบริหารศาสตร์





คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805