Placeholder image

ทำบุญอาคารปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ณ อาคารปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์ (อาคารคณะบริหารศาสตร์หลังใหม่) เพื่อความเป็นศิริมงคล อีกทั้งยังเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารศาสตร์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วม โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805