Placeholder image

โครงการทัศนศึกษา HTM

กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ในโรงแรม 5 ดาว ในเครือ Accor ในโครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิดจังหวัดขอนแก่น

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805