Placeholder image

Biz Café

อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมประชุม Biz Café ประจำวันที่ 31 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม UBS 3

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805