Placeholder image

คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน การประกวดการจัด "พาข้าวเมืองอุบล มีปลาแซบหลาย" ครั้งที่ ๑ ภายในนิทรรศการ งานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาที่เข้าแข่งขันครั้งนี้ได้แก่ 1. นายกิตตินันท์ วัฒนพล 2. นางสาวศศิวิมล พลคาม 3. นายคณิน ชินนะ ภายใต้ชื่อทีม UBU KIT Club โดยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล อาจารย์ผู้ดูแลทีม ได้แก่ อ.จิรภา โสภณ ดร.สิริรัตน์ ชอบขาย อ.ภูริชญ์ นันทะเสน นับว่าเป็นสนามที่ 3 ของปีนี้ที่นักศึกษาทีม UBU KIT Club ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805