Placeholder image

ให้การต้อนรับท่านฑูตอินเดีย

ผศ.ดร.นรา หัตถสิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการต่างประเทศ เข้าร่วมต้อนรับ H.E. Mr. Nagesh Singh, Ambassador of India to the Kingdom of Thailand และ Mr. Ashwin M.Kotnis, Counsellor, Embassy of India ในครั้งนี้ได้มีการหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศอินเดียกับคณะบริหารศาสตร์ นับเป็นนิมิตรหมายอันดีที่คณะบริหารศาสตร์จะเข้าสู่บรรยากาศความเป็นนานาชาติมากขึ้นในอนาคต

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805