Placeholder image

ร่วมหารือกับ รร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี

ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดี ผศ. ดร. นรา หัตถสิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.สุภัตราภรณ์ สายสมบูรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และทีมวิชาการของคณะบริหารศาสตร์ ร่วมประชุมหารือกับ ภราดา เกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนโครงการเรียนล่วงหน้าประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ณ รร. อัสสัมชัญอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805