Placeholder image

ปัจฉิมนิเทศ FIN

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาการเงินและการธนาคาร” สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่ได้ผ่านการฝึกงานในองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นระยะเวลา 3 เดือน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาการเงินและการลงทุน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาการเงินและการธนาคาร” สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 โดยกิจกรรมดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการแนะนำเส้นทางอาชีพและการรับสมัครงานด้านการลงทุน การเงินในองค์กร และด้านที่ปรึกษาด้านการเงิน โดยได้รับเกียรติจากคุณศราวุฒิ คเณศวรสกุล ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด สาขาอุบลราชธานี คุณร่มไทร จันจำปา ผู้จัดการภาค ร่มไทรทอง 108 บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย) จำกัด และรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คุณอภิชาญา บวรนิธิกุล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จำกัด สาขาอุบลราชธานี และ คุณธีระวัช แดงชาติ เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด และศิษย์เก่า สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร รุ่นที่ 16 ซึ่งวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับลักษณะงานด้านต่างๆ ตำแหน่งที่เปิดรับ การสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน ช่วงที่ 2 นักศึกษาฝึกงานสาขาการเงินและการธนาคาร ได้นำเสนอผลการฝึกงาน ซึ่งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานในองค์กรต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี (มหาชน) บริษัทจดทะเบียน เช่น บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน) และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทเอกชนอื่นๆ สถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐ ให้แก่เพื่อนๆ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-3 เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกสายอาชีพและเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกฝึกงาน สำหรับรุ่นน้องในปีต่อๆไป คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้ด้านเส้นทางอาชีพกับนักศึกษา และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ผ่านการฝึกงานในครั้งนี้ด้วย

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805