Placeholder image

เข้าพบทีมบริหารการศึกษา

คณะบริหารศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดี และ ผศ.ใจแก้ว แถมเงิน เข้าพบทีมบริหารการศึกษา อบจ. อุบลราชธานี เพื่อแนะนำหลักสูตรการตลาด และหลักสูตรของคณะบริหารศาสตร์ ซึ่งได้รับสนใจและมีความเห็นร่วมกันในการจัดกิจกรรม 1.โควตานักเรียนในโรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 2. ความร่วมมือด้านวิชาการ ร่วมกับสำนักการศึกษา อบจ. 3. ความร่วมมือด้านวิจัย และบริการวิชาการ ในโครงการของ อบจ. 4. การสร้างเครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805