Placeholder image

มอบนโยบายและรับฟังความคิดเห็นของแกนนำนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดี และ อาจารย์นันทพงษ์ บุญป้อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พบปะคณะกรรมการสโมรนักศึกษา ชุดปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 10 มี.ค. 66 เพื่อมอบนโยบายและรับฟังความคิดเห็นของแกนนำนักศึกษา ณ ห้อง ms 118

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805