Placeholder image

พิธีมอบทุนการศึกษา

วันที่ 17 มีนาคม 2566 บ.เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาเรียนดี ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดี อาจารย์ นันทพงษ์ บุญป้อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์วิชดา ลิวนานนท์ชัย อาจารย์สาขาวิชาการเงินและการลงทุน เข้าร่วมพิธี ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารศาสตร์ขอขอบพระคุณ บ.เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)เป็นอย่างสูง

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805