Placeholder image

ประชุม หารือแนวทางตามเกณฑ์ EdPEx/TQA

คณะบริหารศาสตร์จัดประชุม หารือแนวทางดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กรของคณะบริหารศาตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx/TQA โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ช่วยให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการดำเนินงานกับผู้บริหาร ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณห้องประชุม UBS 1

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805