Placeholder image

ลงนาม MOU กับบริษัท Flow Account

คณะบริหารศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดี คณบดี ผศ.ดร.นรา หัตถสิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ภัทราจิตร แสงสว่าง รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการต่างประเทศ อ.วิลาสินี แสงคำเพราะ ประธานหลักสูตรบัญชี ร่วมลงนาม MOU กับบริษัท Flow Account Co.Ltd., (สำนักงานใหญ่) ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานบัญชี ณ ที่ตั้งเลขที่ 141/12 อาคารชุดสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ - สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการบัญชีที่สถานประกอบการใช้งานจริง - ติดอาวุธให้นักศึกษาสาขาบัญชี คณะบริหารศาสตร์ เป็นบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805