Placeholder image

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

25 มีนาคม 2566 คณะบริหารศาสตร์จัดกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 “Learning how to get Rich and management Rugged” (รูปแบบ Online) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรา หัตถสิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้โครงการมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านรายวิชาหลักสูตร ของนักศึกษาใหม่ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักวิชาการศึกษาให้คำแนะนำตลอดโครงการ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805