Placeholder image

หารือกับชุมชน 4 อปท.

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสังคม คณะบริหารศาสตร์ โดย ดร.ดุสิต จักรศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใจแก้ว แถมเงิน และ ดร.จิตภินันท์ เจริญรุ่งเรือง เข้าประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการหารือกับชุมชน 4 อปท. รอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อจัดทำโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805