Placeholder image

งานสืบสานประเพณีบุญสงกรานต์

คณะบริหารศาสตร์ จัดงานสืบสานประเพณีบุญสงกรานต์ (บุญเดือนห้า) ในวันที่ 12 เมษายน 2566 โดย ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.มันทนา สามารถ (อดีตคณบดีคณะบริหารศาสตร์) และ ผศ.ดร.สุมาลี เงยวิจิตร (อาจารย์อาวุโส) มาร่วมงาน โดยโอกาสนี้คณาจารย์และบุคลากร ได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากท่านอาจารย์อาวุโสและคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ในงานได้จัดให้มีกิจกรรมประกวดแต่งกายอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ในรูปแบบ“ไทยอีสานบ้านเฮา ม่วนซื่นวันสงกรานต์” และการประกวดก่อเจดีย์ทรายประเภททีม 4 ทีม โดยการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน กลุ่มสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม กลุ่มสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และกลุ่มสำนักงานเลขานุการ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805