Placeholder image

โครงการเตรียมความพร้อม

ผศ.ดร. อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ได้จัดให้มี "โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนับสนุนในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น" เพื่อเป็นการเตรียมความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการเข้ารับการทดสอบเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 คณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805