Placeholder image

ศึกษาดูงาน ม.ทักษิณ

คณะบริหารศาสตร์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ที่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น. โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการกระบวนการในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้ได้รับ Edpex 200 ของทางคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลระดับหลักสูตร การรับเข้านักศึกษาทุกระดับ ปัญหาและแนวทางการแก้ไข นับเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ยิ่งกับทางคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805