Placeholder image

ศึกษาดูงาน บ.PLAN TOYS

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รวมจำนวน 40 ท่าน ได้เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท PLAN TOYS (ของเล่นไม้ที่ปลอดภัยกับเด็ก) บริษัท PLAN TOYS เป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกที่นำไม้ยางพารามาใช้ในการผลิตของเล่น และนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการบริหารงาน จึงเห็นควร ศึกษาดูงานการนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคุณค่า มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเป็นผู้นำในธุรกิจของเล่นที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีกำไรเพื่อขยาย ธุรกิจ แบ่งปันผู้เกี่ยวข้องและแสดงการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในโอกาสนี้ ใคร่ขอขอบคุณ คุณวิฑูรย์ วิระพรสวรรค์ (ประธานบริษัท) คุณต่อเขต พงศ์พิทักษ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ) ที่ให้การต้อนรับคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างอบอุ่น

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805