Placeholder image

สรุปการศึกษาดูงาน 2566

ภาพบรรยากาศการสรุปการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2566 ณ จ.สงขลา และ จ.ตรัง เพื่อนำองค์ความรู้มาจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาองค์กรณ์ต่อไป

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805