Placeholder image

กิจกรรมประชุมบุคลากรสายวิชาการ

คณะบริหารศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ และแสดงความยินดีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการและแนะนำบุคลากรใหม่ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ อาคารคณะบริหารศาสตร์ (หลังเก่า)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805