Placeholder image

บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ ของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 โดยในกิจกรรม มี ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้ามาร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งมีกิจกรรมแนะนำสวัสดิการของนักศึกษา แนะนำการเรียนจากศิษย์เก่า การแนะนำกิจกรรมและโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจากสโมสารนักศึกษา

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805