Placeholder image

กิจกรรมศึกษาดูงาน สาขาการเงินและการลงทุน

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการลงทุน ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ณ กรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมองค์กรชั้นนำ พร้อมเข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน จากผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ - พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investory) และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางวิชาชีพในตลาดทุน” - ธนาคารแห่งประเทศไทย และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “เศรษฐกิจดิจิทัล บทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย และทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของนักการเงินและการลงทุน” - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “เปิดโลกทัศน์การลงทุนในกองทุนและเส้นทางอาชีพด้านการลงทุน” - สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรับฟังการบรรยายเรื่อง “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจดิจิทัล” ตลอดจนได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ - สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และรับฟังการบรรยายเรื่อง “ตลาดตราสารหนี้ การลงทุนและความเสี่ยงในตราสารหนี้” สาขาการเงินและการลงทุนขอขอบพระคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกๆ หน่วยงานที่ให้การต้อนรับนักศึกษา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ เพื่อนักศึกษาจะนำไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงานต่อไป

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805