Placeholder image

อาจารย์พบนักศึกษาใหม่

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน จัดกิจกรรมอาจารย์ประจำสาขาพบนักศึกษาใหม่ เพื่อแนะนำสาขา โดยมีท่านคณบดี ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ ได้กล่าวต้นรับและให้โอวาทกับนักศึกษา พร้อมทั้งคณาจารย์และรุ่นพี่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805