Placeholder image

“เหลียวหลัง แลหน้า คณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า คณะบริหารศาสตร์ ทิศทางการบริหารงาน การพัฒนางานวิจัย มุ่งเป้าสู่ความสำเร็จ” เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม UBS1 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน อดีตคณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้ให้ความรู้ หลักวิธีคิดและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงาน การยกระดับศักยภาพบุคลากรในด้านการเรียนการสอน การกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนางานวิจัย และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป้าหมายในการเป็นหน่วยงานให้บริการทางการศึกษา และการวิจัยในระดับนานาชาติอย่างมีคุณภาพ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805