Placeholder image

กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์

คณะบริหารศาสตร์กับกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้ concept "Meet me Meet UBS 2023" โดยสโมสรนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ เมื่อ 17 มิ.ย. 66 กิจกรรมภาคเช้า เริ่มขึ้นในเวลา 9.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดี คณะบริหารศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายปกรณ์เกียรติ โม่คำ นายกสโมสรนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อ.นันทพงษ์ บุญป้อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ และทีมงานให้การต้อนรับและดูแลกิจกรรมตลอดงาน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมรับน้องในครั้งนี้เพื่อ สานสัมพันธ์ สร้างพลังใจ เชื่อมโยงความรู้สึกดีๆ ระหว่างครูอาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ปลูกฝังคุณธรรมความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสร้างสรรค์ ที่คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เราไม่ได้เก่งแค่เรียนหนังสือ เพราะเราตระหนักว่าการมีทักษะชีวิต ทำให้นักศึกษาเราทำงานเป็น

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805