Placeholder image

ต้อนนักศึกษาและบุคลากรเเลกเปลี่ยน

คณะบริหารศาสตร์ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับอาจารย์และนักศึกษาต่างประเทศสำหรับรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิงชู สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีและดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2566 โดยมีอาจารย์ 2 คน และนักศึกษา 12 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิงชูเข้าร่วมโครงการ รวมจำนวน 14 คน โดยในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ คณะผู้บริหาร กรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้มาเยือน และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805