Placeholder image

ให้ความรู้ EdPEx ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2566 เวลา 09.30 น. คณะบริหารศาสตร์ ร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และคำปรึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม UBS1 (ชั้น 3) คณะบริหารศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ และได้รับเกียรติจากทีมอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตะวันฉาย โพธิ์หอม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยภายในกิจกรรมจะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพองค์กร ตามเกณฑ์ EdPex

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805