Placeholder image

ขอแสดงความยินดี

คณะบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายอติภูมิ ชิชัยยาง ชั้นปี 2 สาขาการเงินและการลงทุน ที่ได้รับการคัดเลือกเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายต่างประเทศ ภายใต้โปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการ (Experiential Learning Program: ELP) โดยมีนักศึกษา จำนวน 64 คน จาก 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2566 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ชื่อผลงาน "หวานใจสาโท" แนวคิดมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.สกลนครซึ่งเป็นบ้านเกิด โดยเป็นการยกระดับสาโทท้องถิ่นให้รับประทานง่าย และสมัยใหม่โดยการนำผลไม้มาเป็นส่วนผสมเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยุคใหม่มากยิ่งขึ้น cr. ภาพ/ข่าว อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805