Placeholder image

อบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 คณะบริหารศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ครั้งที่ 2) เรื่อง การจัดทำผลงานทางวิชาการประเภทตำราและหนังสือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพอาจารย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ในครั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805