Placeholder image

ประชุมร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัล

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ได้จัด ประชุมร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัล เพื่อหารือเรื่องการจัดโครงการแข่งขันประยุกต์ซอฟต์แวร์และวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับด้านการเงินและการบัญชี นำโดยผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการเรียนการสอนหลักสูตรและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ นิสิตนักศึกษา เป็นต้น ณ ห้องประชุม UBS1 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805