Placeholder image

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2566

วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ประจำปี 2566 เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะนำทางให้นักศึกษาไปสู่การได้งานที่ดี รายได้ที่ดี และประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกงาน และจบการศึกษา อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณพัสกร ทองโกฏ และคุณอภิชญา บวรนิธิกุล จาก บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติ จากโรงพยาบาลพริ้นซ์อุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์โครงการ Ubon Ratchathani Teens Next-Gen 2023 อีกด้วย สถานที่จัดกิจกรรม ณ ห้องบอลรูมAB โรงแรมยูเพลส อุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805