Placeholder image

สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา

สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา วันที่ 30 มิถุนาย 2560

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805