Placeholder image

การนำเสนอการวิเคราะห์หลักทรัพย์

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. คณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงินและการลงทุน จัดกิจกรรม การนำเสนอการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และประเมินราคาปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยทางเทคนิคจุดซื้อ/ขาย เพื่อแนะนำนักลงทุนราคาที่เหมาะสม โดยนักศึกษาสาขาการเงินเงินและการลงทุน คณะบริหารศาสาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก บลจ.หลักทรัพย์บัวหลวง นำทีมโดย ผู้จัดการ พงศ์ศักดิ์ สุภรพงศ์ และคุณ ปริญญา สมานเพียร Senior investment consultant และทีมงาน ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสิน และให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้อง MS111 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805