Placeholder image

จัดประชุมร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในด้านการออกแบบกระบวนการเรียนการสอน รวมไปถึงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนและการบริการวิชาการ การวิจัยร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการประสานความร่วมมือเพื่อสร้างคุณภาพของบัณฑิตให้มีศักยภาพที่พร้อมต่อการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพในอนาคต นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานในที่ประชุมร่วมกับ ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมกันนี้ได้มีนายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโส หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คุณนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) จังหวัดอุบลราชธานี และทีมงาน ประเด็นสำคัญที่หอการค้าจังหวัดอุบลธานีได้เสนอไว้ในที่ประชุม เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน อาทิเช่น การเสริมสร้างให้ผลิตบัณฑิตที่ 1.) มีทัศนคติและวิธีคิด (mind set) ที่เป็นผู้ประกอบการ กล้าใช้โอกาสในการทดลองทำธุรกิจภายในมหาวิทยาลัย และเตรียมตัวเข้าสู่ภาคธุรกิจกับหน่วยงานภายนอก ปรับวิธีคิดโดยการเริ่มต้นจากเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญงานตำแหน่งเล็กๆ และค่อยๆพัฒนาตนเองเพื่อไปสู่ความสำเร็จขนาดใหญ่ขึ้น 2.) กล้าที่จะทดลองลงมือสร้างธุรกิจตลาด จากจุดเล็กๆและขยายขึ้น กล้าคิด กล้าลอง 3.) สามารถมีร้านค้าจำลอง อาจจะทดลองจากสินค้าเกษตรในท้องถิ่น และขยายไประดับตำบล เพิ่มให้เกิดทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 4. กล้าทดลองเป็นผู้ประกอบการโดยอาจจะนำสินค้าที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น มาพัฒนาเพื่อทดลองทำการตลาด และจำหน่ายรวมถึงการเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 5.) มีความอดทน สามารถปรับตัวต่อแรงกดดันในองค์กรธุรกิจที่มีความแตกต่าง และแสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังได้มีการปรึกษาหารือ และวางแผนการทำงานร่วมกัน ระหว่างคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อก้าวสู่การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน ณ ห้องประชุม UBS ชั้น3 ตึกคณะบริหารศาสตร์ (ตึกใหม่)

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805