Placeholder image

จัดทำแผนกิจกรรม

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำแผนกิจกรรม/โครงการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 27 -28 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรม เดอะโขง The Khong Hotel อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ได้แผนกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์คณะบริหารศาสตร์ 2566-2570 (ฉบับปรับปรุง) ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะผู้บริหาร นำโดย ผศ.ดร. อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม ร่วมกับคณะกรรมการประจำคณะ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งภายในกิจกรรม ได้มีการนำเสนอแผนปฏิบัติการและร่วมกันวิพากษ์เพื่อให้ได้แผนงานที่ดีที่สุดก่อนนำไปดำเนินการตามกลยุทธ์การพัฒนาคณะบริหารศาสตร์สู่การเป็นคณะชั้นนำระดับประเทศด้านการบริหารธุรกิจ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805