Placeholder image

จัดประชุมหารือการบูรณาการ

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ทีมนักวิจัย จากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมหารือการบูรณาการเข้าร่วมโครงการวิจัยกับคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างแพลตฟอร์มผู้ปลูก-ผู้ขาย-ผู้ซื้อ สินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยความร่วมมือจากคุณสตีฟ (คุณสาธิต) จาก เพจสตีฟ ออแกนิก ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ นำทีมโดยนักวิจัยจากคณะบริหารศาสตร์ ประกอบด้วย ดร.ดุสิต จักรศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ อาจารย์สายเพชร อักโข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ฐิติ ราศีกุล นักวิจัยโครงการวิจัยแก้จนฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักวิจัยจากโครงการโมเดลห่วงโซ่คุณค่าสมุนไพรฯ และคุณอาทิตย์ ปานขาว ผู้นำและผู้รวบรวมสินค้าเกษตรในพื้นที่ ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชุมหารือให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์และผู้ซื้อได้พบกันบนแพลตฟอร์ม อันจะก่อให้เกิดกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าอย่างแท้จริง โดยได้รับคำแนะนำ ประสบการณ์ การถอดบทเรียนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อำนาจเจริญ ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน และคาดว่าคณาจารย์ของคณะบริหารศาสตร์ จะได้นำข้อมูลไปจัดทำเป็นโครงการวิจัย โดยใช้ข้อมูลจากการประชุมครั้งนี้ ร่วมกับข้อมูลของโครงการแก้จน และโมเดลห่วงโซ่คุณค่าสมุนไพร ที่เน้นให้มีการนำเอาคนจนเป้าหมายเข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่า ในปีงบประมาณ 2567 นี้ นับเป็นการสร้างนวัตกรรมต่อยอดการใช้ข้อมูลและการขยายกิจกรรมเพื่อแก้จนอำนาจเจริญไปใช้อย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805