Placeholder image

SEPSA2017

บรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEPSA 2017 โดยคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 7 ก.ค. 60 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ เป็น keynote speaker

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805