Placeholder image

จัดประชุมร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หารือแนวทางการจัดทำระบบสนับสนุน (ด้านงบประมาณและบัญชี) ของคณะบริหารศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เป็นประธาน และ ผศ. ภัทราจิตร แสงสว่าง รองคณบดีฝ่ายแผนงบประมาณและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งได้รับเกียรติ จาก ดร.จักริน วชิรเมธิน รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำระบบสนับสนุน ณ ห้องประชุม UBS 1 ชั้น 1 คณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805