Placeholder image

แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน และอาชีพในอนาคต ภายใต้โครงการ ค้นตน ค้นคน ค้นงานไหนที่ใช่เรา (BM 110 สู่อาชีพในฝันสัญจร 2023) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ภัทราจิตร แสงสว่าง รองคณบดีฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพการศึกษา และดร.ปาณมน จันทบุตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับคุณครู น้องๆ และผู้ปกครอง จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช พร้อมมอบของที่ระลึกโดยภายในงานมีกิจกรรมให้น้องๆได้ร่วมสนุกอย่างมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เกมสันทนาการ และการเดินแฟชั่นโชว์ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนและอาชีพที่รองรับ ในอนาคตของคณะบริหารศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้ตื่นตัว และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการศึกต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในอนาคต ณ ห้อง MS201 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805