Placeholder image

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณะบริหารศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPex ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ควรปรับปรุง ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาคณะ โดยแบ่งเป็นการประเมินเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมคณะผู้บริหาร และประธานหลักสูตร คณะบริหารศาสตร์ ช่วงบ่ายเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุม UBS 3 ชั้น 3 คณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805