Placeholder image

เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีพร้อมด้วย ดร.ดุสิต จักรศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการต่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าพบ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือแนวทางการพัฒนาอาชีพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี ตามวิสัยทัศน์ ของคณะบริหารศาสตร์ที่จะเป็นคณะชั้นนำด้านบริหารธุรกิจในระดับประเทศ ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคม

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805